• O Fudacji

  Untitled-1.jpgStatutowym celem Fundacji Odzyskaj Środowisko jest promowanie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzowanie idei recyclingu oraz wpływanie na podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie postępowania ze Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) a także z samochodami wycofanymi z eksploatacji.

   

  Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  • opracowywanie i pilotowanie programów edukacyjnych na zlecenie gmin, szkół i innych placówek
  • prowadzenie lekcji edukacyjnych w szkołach i poza nimi
  • prowadzenie kampanii informacyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych bądź instruktażowych
  • prowadzenie kursów, wykładów, seminariów, warsztatów itp.
  • organizację konkursów i innych akcji popularyzujących kwestie związane z ekologią
  • prowadzenie działalności promocyjnej w kraju i za granicą
  • prowadzenie i popieranie działalności placówek edukacyjnych w zakresie realizacji celów Fundacji
  • organizowanie seminariów i konferencji o tematyce ekologicznej
  • gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu pokrycia wydatków związanych z realizacją celów statutowych Fundacji
  • organizowanie festynów, balów charytatywnych, akcji dobroczynnych, konkursów i loterii
  • wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, związanych z celami działania Fundacji
  • współdziałanie z organami władzy, administracji, organami służby zdrowia, innymi osobami prawnymi bądź fizycznymi
  • współdziałanie bądź wspieranie innych Fundacji bądź Stowarzyszeń, których cele statutowe są zbieżne z działalnością Fundacji
  • uruchamianie punktów informacyjnych

   

  • Dokumenty Fundacji: statut (zobacz)
  • Sprawozdanie z działalności FOS 2015 (zobacz)
  • Sprawozdanie z działalności FOS 2014 (zobacz)
  • Sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2013 r. (zobacz)