Formularz zgłoszeniowy

Z dniem 25.11.2015 przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Regulamin prac jury konkursu CYKNIJ W RECYKLING

1. W terminie 3 dni od daty zakończenia konkursu każdy członek jury otrzymuje dostęp do wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu


2. W skład jury wchodzą:


Aleksandra Becmer (Europejska Platforma Recyklingu) – Przewodniczący Jury
Marta Nazaruk (Europejska Platforma Recyklingu)
Marta Szczecińska (Fundacja Odzyskaj Środowisko)

3. Każdy komplet zdjęć (tj. 2 zdjęcia w ramach jednego Zgłoszenia) ma przypisany indywidualny numer


4. Każdy z członków jury ocenia zdjęcie pod kątem trzech parametrów:


- sposób prezentacji Punktu Odbioru ZSEE oraz przekaz ekologiczny
- jakość zdjęcia, ostrość, kadrowanie
- walory artystyczne – kreatywność , poczucie humoru

5. Każdy z członków jury – w terminie 7 dni - przyzna każdemu zdjęciu ocenę punktową, dla każdego parametru w skali od 1 do 10, gdzie 1 stanowi ocenę najniższą, a 10 ocenę najwyższą.


6. Po ocenie przez trzech członków jury zostanie zliczona łączna punktacja dla każdego zdjęcia.


- Spośród ośmiu zdjęć, które uzyskały najwyższą punktację, jury – nie później niż do 25.12.2015 r. - wyłoni zwycięzców i przyzna następujące nagrody
- Jedną nagrodę pierwszego stopnia: bon o wartości – 2000 zł. brutto
- Dwie nagrody drugiego stopnia: bony o jednostkowej wartości – 1200 zł. brutto
- Pięć nagród trzeciego stopnia: bony o jednostkowej wartości – 450 zł. brutto

7. W przypadku rozbieżności czy wątpliwości dot. przyznania nagród, rozstrzyga głos Przewodniczącego Jury.


8. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród a także przyznania dodatkowych wyróżnień.


9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.odzyskajsrodowisko.pl

KOMUNIKAT DOT. ZAKOŃCZENIA KONKURSU

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się finałem konkursu CYKNIJ W RECYKLING, zgodnie z Regulaminem, zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze dnia 25 listopada 2015 r. do godziny 24.00. Po tym czasie nie będzie możliwości dodawania zdjęć.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczas zgłoszone prace, a maruderów zachęcamy do pilnego przesyłania zdjęć :)

Komunikat dot. fotomontaży

W związku z pytaniami uczestników konkursu dot. poniższego zapisu z Regulaminu:


"Stosowanie fotomontaży lub innych ingerencji w plik graficzny, edytowania i dokonywania zmian oryginalnego obrazu zdjęcia jest zakazane"


Informujemy, że intencją tego zapisu jest unikniecie edytowania i fotomontaży pozwalających na działania mające znamiona oszustwa tj. stworzenie za pomocą zaawansowanych programów do obróbki plików graficznych, zdjęcia prezentującego moment wyrzucenia elektrośmiecia w miejscu, gdzie uczestnik realnie NIE BYŁ i nie wyrzucił tam odpadu w postaci Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.


Dopuszczalna natomiast jest edycja mająca na celu poprawę jakości zdjęcia (nasycenie kolorów, jasność, kontrast, kadrowanie itp.), dodawanie „dymków” np. z tekstem lub innych znaków graficznych, czy też wykonanie kolażu z kilku zdjęć. Przy czym kolaż rozumiany jest jako kompozycja z kilku zdjęć z tą samą osobą i z tym samym urządzeniem elektronicznym.


Wyżej wymienione modyfikacje w myśl Regulaminu nie stanowią ingerencji w oryginalny obraz, czyli w sytuację używania urządzenia elektrycznego (zdjęcie PRZED), a następnie wyrzucania elektrośmiecia (zdjęcie PO) oraz w wizerunek osoby będącej na zdjęciu.


W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: konkurs@odzyskajsrodowisko.pl

Udział Szkół/instytucji – informacja

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości udziału szkół, instytucji oraz firm w konkursie Cyknij w Recykling, Organizatorzy informują, że podmioty te mogą brać udział w Konkursie.


Każda szkoła, firma, czy instytucja zgłaszająca zdjęcie do Konkursu, wyznacza jedną osobę, która będzie reprezentantem danego podmiotu. Tym samym w Formularzu Zgłoszeniowym wystarczy tylko zaznaczyć odpowiednie pole, aby zgłoszenie osób prawnych zostało uznane za prawidłowe i brało udział w Konkursie.